Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

Έκδοση Πιστοποιητικού Μετοικεσίας. Δικαιολογητικά.

2010-11-10 02:15

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

1.- Όλα τα ισχύοντα ελληνικά και ξένα διαβατήρια της οικογένειας καθώς και τα προηγούμενα.

2.- Μισθωτήριο συμβόλαιο (ξένο για 2 έτη) ή τίτλος κυριότητας κατοικίας.

3.- Μισθωτήριο συμβόλαιο (ελληνικό) ή τίτλος κυριότητας κατοικίας.

4.- Λογαριασμοί ηλεκτρικού ή τηλεφώνου, έναν για κάθε μήνα για τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα.

5.- Επικυρωμένα αντίγραφα από δημόσια οικονομική Αρχή ή πρωτότυπα εκκαθαριστικά της Εφορίας των τελευταίων τριών (3) ετών.

6.- Απολυτήριο Στρατού για τους άρρενες ή πρόσφατο Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Β΄.

7.- Μόνιμη άδεια παραμονής και εργασίας στην χώρα από την οποία μετοικεί.

8.- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την μόνιμη παραμονή του αιτούντος και της οικογένειάς του για περισσότερο από δύο (2) έτη στη χώρα από την οποία μετοικεί.

9.- Για τους αλλοδαπούς μόνιμη άδεια παραμονής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

10.- Αποδεικτικά λύσεως της υπάρχουσας εργασιακής σχέσης του αιτούντος στην αλλοδαπή.

11.- Ισχύουσα άδεια οδηγήσεως (ελληνική ή ξένη).

12.- Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από την οποία να προκύπτει η κυριότητα, κατοχή και χρήση του από τον αιτούντα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα.

13.- Τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου.

14.- Ακριβή διεύθυνση της κατοικίας στην οποία θα διαμένει στην Ελλάδα (οδός, αριθμός, πόλη ή χωριό, Δήμος ή Κοινότητα, Νομός, Τ.Κ.).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα μαζί με ένα φωτοαντίγραφο του καθενός, καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της κάθε σελίδας των διαβατηρίων.

Επισημαίνεται ότι, τα πιστοποιητικά μετοικεσίας λόγω γάμου εκδίδονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύο (2) μήνες πριν την τέλεση του γάμου και τέσσερις (4) μήνες μετά τον γάμο.