Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2010-11-03 20:19

 

1. Απαιτούμενα προσόντα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό - ΟδηγόςΌταν κάποιος σκέπτεται να μεταβεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες μεταπτυχιακές σπουδές.
 

Για να θεωρηθείτε ως ένας κατάλληλος φοιτητής προς εγγραφή για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, θα πρέπει να κατέχετε ένα πρώτο πτυχίο, για παράδειγμα Bachelor of Science (B.Sc.) ή Bachelor of Arts (ΒΑ) ή και άλλα επιπλέον προσόντα ή εμπειρία. Όμως ένα πτυχίο, συμπεριλαμβανομένου και ενός πτυχίου της ίδιας της χώρας όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, δεν εξασφαλίζει αυτόματα την δυνατότητα εγγραφής σας για μεταπτυχιακές σπουδές. Η καταλληλότητα κάθε υποψήφιου εκτιμάται από το ίδρυμα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση. Οι αποφάσεις βασίζονται στο εάν ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις εισόδου του ιδρύματος. Το είδος των σπουδών που έχετε ήδη πραγματοποιήσει, οποιεσδήποτε εξετάσεις τις οποίες έχετε ήδη περάσει στο προτεινόμενο αντικείμενο των σπουδών σας και συστατικές επιστολές από καθηγητές σας στα προηγούμενα ιδρύματα στα οποία έχετε φοιτήσει, είναι όλα πολύ σημαντικά. Πιθανόν να ζητηθεί να επιδείξετε δείγματα της προηγούμενης εργασίας σας που έχετε δημοσιεύσει (εάν υπάρχει τέτοια εργασία) ή να σας ζητηθεί να δώσετε κάποιες εξετάσεις. Με αυτήν την έννοια είσαστε στην ίδια ακριβώς θέση με τους υποψηφίους της ίδιας της χώρας όπου σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας και των οποίων οι αιτήσεις εκτιμώνται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

2. Προετοιμασία για την αίτηση

Επειδή σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία και Η.Π.Α., οι προπτυχιακές σπουδές είναι συνήθως ιδιαίτερα εξειδικευμένες, τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συνήθως σχεδιασμένα επάνω σε αυτήν την υπόθεση. Εάν το πρώτο σας πτυχίο βασίζεται σε ευρύτητα γνώσεων, τότε είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να αναλάβετε κάποιες προ-εισαγωγικές σπουδές πριν γίνετε αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές.
 

Εάν εμπίπτετε σε αυτήν την περίπτωση (πράγμα το οποίο μπορείτε να εξακριβώσετε μόνο με απευθείας επαφή με τα ιδρύματα) μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιήσετε προπαρασκευαστικές σπουδές. Πολλά ιδρύματα παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Αυτές συνήθως διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος από τον Οκτώβριο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο και παρέχουν μία γέφυρα στις σπουδές σας σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πεδίο, μαζί με συμπληρωματικές σπουδές στη ξένη γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο.
 

Ένα ίδρυμα θα χρειάζεται να είναι σίγουρο ότι κατέχετε επαρκώς την αντίστοιχη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας. Εάν δεν έχετε ήδη αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα για την γλώσσα, μπορεί να σας ζητηθεί να τα αποδείξετε δίνοντας εξετάσεις στην γλώσσα.
 

3. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών
 

- Πτυχία και Διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών
 

Όλα τα Πανεπιστήμια και κάποια κολέγια υψηλότερης εκπαίδευσης, προσφέρουν σπουδές πέραν του επιπέδου των προ-πτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα, και πολύ συχνά περίφημα, μεταπτυχιακά προσόντα σε επίπεδο πιστοποιητικού (certificate), διπλώματος (diploma), μεταπτυχιακού διπλώματος (masters) και διδακτορικού (doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από εννέα μήνες μέχρι τρία ή τέσσερα έτη.
 

Η μεταπτυχιακή έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο και συχνά μπορεί να είναι σε πρωτοπορίες αιχμής σε κλάδους όπως η γεωπονία, οι επιστήμες και η τεχνολογία. Πολλές σπουδές αντικατοπτρίζουν και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας και είναι σχεδιασμένες σε στενή συνεργασία με εργαζόμενους ή επαγγελματικές οργανώσεις.
 

Μερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε έρευνα σε ένα αντικείμενο στην Ελλάδα, με μικρότερο κόστος από το να σπουδάζετε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.
 

Ένα πτυχίο ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση σπουδών με διδασκαλία ή μετά από μία περίοδο έρευνας, ή συνδυασμό και των δύο. Οι σπουδές με διδασκαλία παρέχονται στα επίπεδα masters, diploma και certificate. Τα πτυχία με έρευνα στα επίπεδα masters, masters of philosophy ή doctorate απονέμονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μία περίοδο πρωτογενούς έρευνας και έχουν υποβάλλει μία διατριβή προς εξέταση.
 

- Πτυχία masters με διδασκαλία

Ο τίτλος του πτυχίου masters συνήθως καθορίζεται, άλλα όχι πάντοτε, από το αντικείμενο της μελέτης π.χ. Master of Arts (MA), Master of Science (Msc), Master of Engineering (MEng), Master of Technology (MTech), Master of Laws (LLM), Master of Business Administration (MBA).
 

Μερικές σπουδές masters είναι περίφημες και δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαίρεσης από επαγγελματικά προσόντα, στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί να εργαστεί στην αντίστοιχη ξένη χώρα. Οι σπουδές masters παρέχουν εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε περιοχές ειδικών αντικειμένων. 
 

Οι σπουδές masters με διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-time) διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (σπανίως και δύο έτη) και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων (μαθήματα, σεμινάρια, κτλ.) εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία διδασκαλίας των σπουδών μπορεί να αξιολογούνται με εξετάσεις, με συνεχή εκτίμηση της εργασίας ή και με τους δύο τρόπους.
 

Οι σπουδές masters με διδασκαλία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα ή πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως μία εκτεταμένη έκθεση, η οποία ονομάζεται thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως τμήμα των σπουδών, να περιλαμβάνεται και μια προφορική εξέταση, η οποία ονομάζεται "viva voce" ή πιο απλά "viva".
 

Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μία "διάκριση" (distinction) για εξέχουσα απόδοση.

 

- Πτυχία masters με έρευνα
 

Πτυχία masters μπορεί επίσης να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full-time σπουδές διαρκούν δύο ημερολογιακά έτη. Μερικά Πανεπιστήμια απονέμουν ένα Mphil (Master of Philosophy). Το Mphil μπορεί να είναι σε science, engineering medicine, arts, ή social studies.
 

Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο πτυχίο masters με έρευνα, ένα Master of Research (Mres), ως το σημείο εκκίνησης για ένα PhD.

 

- Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates).
 

Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι οποίες σχετίζονται με μία ιδιαίτερη θέση και δίνουν την δυνατότητα μιας πλήρους ή τμηματικής εξαίρεσης από επαγγελματικές εξετάσεις, εάν σκοπεύετε να εργασθείτε στη χώρα όπου θα τα αποκτήσετε. Αυτά μερικές φορές αποτελούνται από στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή και μερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση. Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά κανονικά ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 μήνες. Κανονικά δεν περιλαμβάνουν μία εκτεταμένη έκθεση ή διατριβή. 
 

Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, marketing, teaching και social work. Τυπικές μεταπτυχιακές απονομές περιλαμβάνουν Diploma in Management Studies (DMS) και Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

 

- Διδακτορικά
 

Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώματος απονέμεται για μία σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η οποία αποτελεί μία πραγματική συνεισφορά στη γνώση. Οι φοιτητές πραγματοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφουν τα αποτελέσματά τους και τα συμπεράσματα τους ως μία διατριβή.
 

Όλα τα Πανεπιστήμια απονέμουν το πτυχίο του Doctor of Philosophy (PhD ή Dphil) για διδακτορικά στις τέχνες (arts) ή στην επιστήμη (science). Για να αποκτηθεί ένα διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται συνήθως για την ολοκλήρωσή του τρία χρόνια, αν και μπορεί να χρειασθεί πολύ περισσότερος χρόνος.
 

Πολύ λίγα διδακτορικά περιλαμβάνουν παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων (courcework). Συνήθως το διδακτορικό απονέμεται με διατριβή. Η "viva" ή η προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική.
 

Ένας αυξανόμενος αριθμός ιδρυμάτων προσφέρουν από κοινού PhD προγράμματα με επίβλεψη (τα οποία είναι γνωστά και ως "split"), στα οποία οι φοιτητές αφιερώνουν τμήμα της περιόδου της εγγραφής τους στο UK ίδρυμα και τμήμα σε ένα ίδρυμα της χώρας τους.
 

4. Αιτήσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές
 

Γράψτε προς τον επικεφαλής του τμήματος ή τον αρμόδιο για την αποδοχή για μεταπτυχιακές σπουδές (postgraduate admissions tutor) και ζητείστε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές και ένα έντυπο αιτήσεως, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πρόθεσή σας να αρχίσετε τις σπουδές. Κάντε αίτηση νωρίς (εάν είναι δυνατόν μόλις λάβετε στα χέρια σας τα σχετικά έντυπα) γιατί οι θέσεις για τις πιο δημοφιλείς σπουδές συχνά είναι σε μεγάλη ζήτηση. Τα περισσότερα ιδρύματα δεν έχουν επίσημες καταληκτικές ημερομηνίες για την παραλαβή των αιτήσεων, αν και σε σπουδές με διδασκαλία μπορεί να απαιτείται οι αιτήσεις να υποβάλλονται εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας.
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδές αρχίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά ενδέχεται να μπορείτε να αρχίσετε το πτυχίο το οποίο αποκτάται με έρευνα σε άλλη χρονική στιγμή του έτους.
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας προς το ίδρυμα και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των ιδρυμάτων προς τα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις. Σκιαγραφείστε το περιεχόμενο των σπουδών σας για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου σας στο έντυπο της αίτησης και επισημάνετε οποιαδήποτε περιοχή του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σας. Εάν δεν υπάρχει επίσημο έντυπο αίτησης, θα πρέπει να στείλετε ένα αντίγραφο του βιογραφικού σας σημειώματος (curriculum vitae - cv), τονίζοντας τα προσόντα σας, την αναλυτική ακαδημαϊκή βαθμολογία σας και τα ενδιαφέροντά σας.
 

5. Γλώσσα
 

Για να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό θα χρειαστεί να προσκομίσετε έναν αποδεικτικό τίτλο επάρκειας της γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο στο οποίο σκοπεύετε να σπουδάσετε. Για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι λίγα είναι πια τα Πανεπιστήμια τα οποία δέχονται το Cambridge First Certificate in English ("Lower") ως επαρκές. Το Advanced αναγνωρίζεται από πολλά και το Proficiency σχεδόν απ' όλα. Το πιο κατάλληλο προσόν για εισαγωγή σε βρετανικά Πανεπιστήμια είναι το IELTS (International English Language Testing System). Για τα περισσότερα Πανεπιστήμια ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός είναι 5.5 και 6.5. Μπορείτε να εξετασθείτε τους περισσότερους μήνες του έτους και τ' αποτελέσματα του IELTS δημοσιεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός δύο εβδομάδων). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council). Εναλλακτικό προσόν είναι το αμερικανικό TOEFL. Ο βαθμός ο οποίος απαιτείται είναι συνήθως μεταξύ 530 και 580 και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται σε έξι περίπου εβδομάδες. Οι εξετάσεις για τα πιστοποιητικά του Cambridge γίνονται δύο φορές το χρόνο και τ' αποτελέσματα δημοσιεύονται μετά από λίγους μήνες.